آذر ۱۴۰۰
۹
سه شنبه
سئنا-پزشک ایران باستان
تاریخ ثبت: 8 سال پیش

سئنا در اوستا (سیمرغ در شاهنامه) یکی از پزشکان ایران باستان می باشد.

  وی در کوه (ظاهرا دماوند) می زیسته و شاگردانش نیز در آنجا (دماوند) برای فراگیری دانش می رفته اند و او را ،سئنا مرغ نامیدند به دلیل جایگاه بلندش(بروی کوه). زال پسر سام که پدرش او را از کودکی به نزد سئنا می سپارد تا آموزشهای مورد نیاز را بیاموزد و دانش فراگرد از شاگردان مورد توجه سئنا می شود. بدین سبب زال در برخی گرفتاریهای خود از او کمک می گرفته که زایمان همسرش رودابه در هنگام زایش رستم نیز به دست سئنا علاج می گردد.


مطلب بعدی :سن رویش دندانها
مطلب قبلی :بهداشت دهان و کودکان

از مسواکتان بیشتر از سه ماه استفاده نکنید.