شهریور ۱۳۹۹
۲۸
جمعه
پرسش سوال
متن سوال خود را به صورت شفاف و ترجیحا با حروف فارسی بنویسید.

استفاده از مسواک های برقی برای افرادی که محدودیت های حرکتی دارند می تواند کمک مناسبی باشد.

اخبار و رویدادها