اردیبهشت ۱۳۹۸
۶
جمعه
پرسش سوال
متن سوال خود را به صورت شفاف و ترجیحا با حروف فارسی بنویسید.

از بکاربردن کلماتی چون آمپول، سوزن، مته و خون که در کودک ترس و اضطراب ایجاد می‌کند، خودداری کنید.

اخبار و رویدادها